huurders

Rechten en plichten. Huurder en verhuurder zijn aan elkaar verbonden middels een huurovereenkomst. De inhoud is veelal complex en roept wellicht vragen op. Middels onderstaande (algemene) informatie  willen wij u van dienst zijn. Deze informatie is niet onuitputtelijk en altijd geldt hetgeen in de huurovereenkomst is vastgelegd.

Onderhoud

Om prettig te wonen is goed onderhoud van belang. Er dient hierbij onderscheid te worden gemaakt tussen klein en groot onderhoud.

Bij klein onderhoud kunt u denken aan het vervangen van kraanleertjes, het smeren van hang- en sluitwerk, het aanbrengen van tochtstrips, het bijvullen van de cv-ketel, het schoonmaken van dakgoten, het bijhouden en snoeien van bomen, het schoonhouden van binnenriolering of het vervangen van kapotte lichtschakelaars. Het verrichten van dergelijke kleine herstellingen is een verplichting van de huurder.

Bij groot onderhoud kunt u denken aan het herstellen van het dak, buitenschilderwerk of het vervangen van keuken of toilet. Groot onderhoud is een verplichting van de verhuurder.

Voor woningen verwijzen wij u naar het document ‘Besluit kleine herstellingen’ . Hierin vindt u een uitgebreid overzicht en wordt exact vermeld welke reparaties voor kosten van verhuurder en huurder zijn tenzij anders is opgenomen en overeengekomen in de huurovereenkomst.

Voor commerciële ruimtes geldt hetgeen is opgenomen en overeengekomen in de huurovereenkomst.

 

Onderhoudsmeldingen

Meldingen ten aanzien van het onderhoud kunt u schriftelijk (Kloveniersburgwal 107, 1011 KB Amsterdam) of per e-mail (info@pronkbeheer.nl) aan ons kenbaar maken. Wij verzoeken u vriendelijk uw melding te voorzien van uw naam en telefoonnummer, het adres en de inhoud van de melding. Alvorens u een reparatieverzoek meldt, vragen wij u vriendelijk om in het overzicht besluit kleine herstellingen en de huurovereenkomst na te gaan of het onderhoud voor uzelf of voor verantwoordelijkheid van verhuurder is.

Spoedmeldingen

Indien de melding buiten kantooruren of in het weekend plaatsvindt en de klacht van dermate aard is (gaslek, waterlekkage, inbraak, brand), kunt u dit per telefoon kenbaar maken aan de dienstdoende telefoondienst. Wanneer u ons kantoor belt (020-6266490), wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld. Let op: een melding van de klacht per e-mail is alsnog verplicht. Wanneer nadien blijkt dat de betreffende werkzaamheden geen spoedeisend karakter hebben of al langer afspelen, zijn wij gerechtigd de kosten incl. administratiekosten van Pronk Beheer aan huurder door te belasten.

 

Huisbewaring

Op het huis passen van een ander die voor langere tijd afwezig is, kan voor beide partijen een goede oplossing zijn. Het is wel van belang de huisbewaring van tevoren goed te regelen. Onder huisbewaring wordt verstaan het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij afwezigheid van de huurder(s). Voor huisbewaring moet huurder altijd vooraf toestemming vragen aan en goedkeuring verkrijgen van de verhuurder en de gemeente. Huurder dient bij de aanvraag aan verhuurder aan te geven wie de woning gaat betrekken, voor welke periode en een verklaring aan te leveren dat er geen vergoeding is overeengekomen voor gebruik van de woning. Dit kunt u doen met de daarvoor bestemde formulieren welke u bij de gemeente kunt aanvragen. Meer informatie over huisbewaring kunt u vinden op de site www.amsterdam.nl.

 

Opzeggingen

Een huuropzegging dient altijd schriftelijk aangetekend voor de eerste van de maand, met inachtneming van de in het huurcontract vermelde opzegtermijn te worden gedaan. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit opzeggingsformulier. Na ontvangst van uw huuropzegging ontvangt u van ons een bevestiging.

 

Voorinspectie

Voorafgaand aan de definitieve eindoplevering vindt een voorinspectie plaats. Tijdens de voorinspectie wordt besproken hoe u uiteindelijk het gehuurde dient op te leveren. Nadere informatie vindt u in de checklist.

 

Protocol toewijzing huurders

De voorwaarden voor de selectieprocedure en het toewijzen van een huurwoning kunt u hier nalezen.
You can read the conditions for the selection procedure and the allocation of a rental property here.

 

Voordracht nieuwe huurders

Voordracht van nieuwe huurders kunt u in uw opzeggingsbrief vermelden. Vooraf kunnen wij niet zeggen of het gehuurde aan de voorgedragen personen wordt toegewezen. Beoordeling en toewijzing van de kandidaat huurder is aan de eigenaar. Hierop is geen inspraak mogelijk.

 

Elektra, gas, KPN, CAI en water

U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten danwel opzeggen van de levering danwel aansluiting en hierbij de eventuele meterstanden doorgeven aan de betreffende bedrijven tenzij anders is opgenomen en overeengekomen in de huurovereenkomst. De meterstanden (gas, elektra, water) worden opgenomen bij de oplevering van de gehuurde unit.

 

Waarborgsom

De waarborgsom wordt onder aftrek van eventuele herstelkosten en/of huurachterstand gerestitueerd aan huurder. Het bedrag wordt zo snel mogelijk overgemaakt naar uw bankrekening. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om vooruitlopend op een huurbeëindiging de huurbetaling stop te zetten met als doel deze te verrekenen met de waarborgsom. Indien de herstelkosten en/of huurachterstand de gestelde waarborgsom te boven gaat zal een tekort alsnog door huurder voldaan dienen te worden.

Gevolgschade aan uw inboedel

Wanneer als gevolg van bijvoorbeeld een lekkage schade is ontstaan aan uw inboedel, dan dient u deze schade te verhalen op uw inboedelverzekering. Is er (ernstige) schade ontstaan aan het pand dan kunt u dit, binnen 4 weken na de schadedatum, bij ons melden aan de hand van het schadeformulier.

 

Geiser/ cv-ketel

Als u een geiser of cv-ketel heeft gehuurd bij een extern bureau of de gemeente dient u het abonnement op te zeggen en de geiser of ketel te laten verwijderen.

Huurprijs

PronkBeheer bemiddelt in zowel reguliere als in geliberaliseerde huurwoningen. Voor reguliere huurwoningen bestaat een puntenstelsel, waarmee de maximaal toegestane huurprijs kan worden berekend. De huurcommissie is de instantie die geschillen daarover beslecht.

 

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks wordt de huur aangepast. U ontvangt hierover bericht voor ingang van de huuraanpassing. Voor sommigen met gereguleerde huur is deze termijn minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging. Voor vrije sector huurwoningen geldt geen minimale termijn. De aanpassing voor woningen gebeurt op basis van een besluit van de Rijksoverheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl.

 

Post

Wij raden u aan tijdig uw adreswijziging door te geven aan al uw relaties. Zodra u de sleutels heeft ingeleverd is het niet meer mogelijk om toegang te krijgen tot het gehuurde. U kunt ondermeer gebruik maken van de doorzendservice van PostNL.

 

Automatische afschrijving

Pronk Beheer biedt u de mogelijkheid uw huurbetaling automatisch te laten overmaken via een door u af te geven incassomachtiging. Betaling via een incassomachtiging biedt zowel voor u als voor ons een aantal voordelen. Iedere eerste van de maand wordt automatisch de huurbetaling van de door u opgegeven rekening afgeschreven, zodat u er zeker van bent dat u uw betalingsverplichting tijdig nakomt. Bij de jaarlijkse wettelijke huurverhoging wordt automatisch het huurbedrag aangepast, zodat een herziening van de machtiging niet nodig is.

 

Aanmaningen

Wanneer de huur niet op of voor de eerste van de maand op onze rekening is bijgeschreven, ontvangt u een aanmaning om binnen 14 dagen alsnog voor betaling zorg te dragen. Mocht u aan deze aanmaning geen gehoor geven, bent u in gebreke en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Hierbij maken wij aanspraak op de incassokosten. Vragen over een aanmaning verzoeken wij per mail aan ons te stellen via: administratie@pronkbeheer.nl . In de mail dient u ondermeer de volgende zaken te vermelden: het onderwerp, uw woonadres en contractnummer.