VASTGOEDBEHEER

Pronk Beheer beheert een diversiteit aan vastgoed waaronder wooneenheden en commercieel onroerend goed.

Dankzij een flexibele en creatieve opstelling hebben wij de afgelopen jaren de nodige kennis opgebouwd om u als klant van dienst te zijn. Maatwerk is bij ons de standaard. Controle over uw vastgoed, tot in alle details. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat uw vastgoed de meest voorspoedige waardeontwikkeling doormaakt en een zo hoog mogelijke courantheid heeft en houdt. Tot onze werkzaamheden behoren ook het zorgdragen van een goede invulling van de te verhuren ruimtes (verhuuradvies), opstellen en verlengen van huurcontracten en tussentijdse huurverhogingprocedures.

Bij verhuur van ruimtes maken wij gebruik van ons netwerk en de bekende kanalen zoals Funda, Pararius, advertenties en lokale media.

Administratief en financieel

 

Een goede administratie en boekhouding gaan hand in hand voor professioneel vastgoed-management. Wij werken met het Real Estate Management Systeem (REMS). Met deze juiste mix van kennis, ervaring en automatisering kunnen we het hele traject van administratief beheer voor u verzorgen.

Een belangrijk onderdeel bij vastgoedbeheer is het innen van de huren. Wij zitten hier dan ook bovenop. Door gebruikmaking van incasso’s kunnen we zorgdragen voor een tijdige huurbetaling en kunnen deze verwerkt worden in de volledig geautomatiseerde huuradministratie. Wanbetaling wordt tijdig gesignaleerd waarna wij de nodige acties uitzetten om de huur alsnog te innen.

Wij voeren op administratief en financieel gebied ondermeer de volgende disciplines uit:

 • Huurincasso en debiteurenbeheer
 • Contractenbeheer
 • Huurnota’s (commerciële ruimtes en periodieke indexeringen) van alle verhuurde eenheden
 • Controle, verwerking en betaalbaar stellen van kosten en lasten
 • Afrekeningen stook-servicekosten
 • Verzorging van rapportages naar en financiële afwikkeling met opdrachtgevers.

 

Technisch beheer

Meerjaren onderhoudsplanning en -begroting

Bij een lange termijn belegging is inzicht in toekomstig te verwachten onderhoud van groot belang. Wij doen dit door van een object een uitgebreide bouwtechnische inspectie uit te voeren waarna dit vertaald wordt in een rapportage alsmede een meerjarenonderhoudsbegroting (10-15 jaar).

Op basis van de opgemaakte rapportage worden in overleg met de opdrachtgever afspraken gemaakt voor de realisatie van groot onderhoud. Hierbij wordt tevens gekeken naar de financiële situatie zodat een evenwichtige investering wordt verkregen. Tevens wordt gekeken of een deel van de investering kan worden meegenomen in een huurprijsverhoging.

Groot onderhoud

Onder groot onderhoud wordt onder meer het onderhoud aan het casco verstaan zoals: dakwerk, schilderwerk, houtrotherstel, gevelreiniging, voegwerk, trappenhuizen en collectieve installaties.

Ook het renoveren van leeggekomen ruimtes biedt mogelijkheden. Middels een verhuuradvies maken wij duidelijk wat de mogelijkheden zijn en geven wij de te nemen stappen weer. In het verhuuradvies komen ondermeer de volgende onderdelen naar voren:

Periodieke inspecties

Onderdeel van vastgoedbeheer is het periodiek inspecteren van de objecten. Afhankelijk van de aard van het object kan de frequentie variëren. Door de inspecties kan een goed beeld verkregen worden over de staat van onderhoud en is er contact met de huurders waardoor kan worden ingesprongen op hun wensen of mogelijke mutaties.

Mutaties

Huurders komen en huurders gaan. Dit brengt met zich mee dat verhuurde ruimtes opgeleverd worden en weer verhuurgereed dienen te worden gemaakt. Tijdens de voorinspectie wordt met huurder afspraken gemaakt voor de definitieve oplevering. Aansluitend op de inspecties wordt door ons een advies opgesteld om het gehuurde op zo gunstig mogelijke wijze weer te verhuren. Ook wordt vastgelegd aan welke voorwaarden huurder moet voldoen om het gehuurde correct op te leveren.

Klein onderhoud

Klein onderhoud zijn alle zaken niet zijnde het groot onderhoud. Hieronder valt ondermeer het herstellen van lekkages, inbraakschades, verstoppingen, etc. Een deel van klein onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van huurders. Om hier inzicht in te verkrijgen verwijzen wij u naar het overzicht van ‘Besluit kleine herstellingen’.

Splitsing in appartementsrechten

Wij kunnen indien de mogelijkheid er is, de begeleiding van het splitsen van een object in appartementsrechten ter hand nemen waarvoor wij de juiste expertise in huis hebben. Dit onderdeel wordt tevens meegenomen in de beoordeling voor het optimaliseren van het vastgoed en is gunstig als u op termijn overweegt uw appartementsrechten individueel te verkopen.

particuliere beleggers box 1 / box 3


Een voorname reden voor een particuliere belegger om een vastgoedbeheerder aan te stellen is om het rendement in box 3 van de belastingheffing te laten vallen. Dit scheelt aanzienlijk in de te betalen belasting over verkregen rendement.

De hoogte van het te behalen voordeel is afhankelijk van uw inkomen. Uitgaande van een belastbaar inkomen van meer dan € 68.507,– geldt een inkomstenbelasting van 49,50% in box 1 (opgaaf site www.belastingdienst.nl in 2021). In box 3 is het tarief voor de vermogensbelasting alle rede dan ook om dit zo te realiseren.

Een particuliere belegger die zijn vermogen rendabel maakt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt in box 1 in de belastingheffing betrokken. Zijn inkomsten uit vermogen vallen dan niet onder de vermogensrendementsheffing in box 3, maar worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden, belast in box 1.

De wet noemt enkele voorbeelden van ‘meer dan normaal actief vermogensbeheer’:

 • Het uitponden van onroerende zaken
 • Het in belangrijke mate zelf verrichten van groot onderhoud en andere aanpassingen aan een zaak
 • Het benutten van voorwetenschap.

  Indien u gebruikmaakt van onze diensten nemen wij de zorg van uw vastgoed uit handen en bespaart u aanzienlijk.
  Vastgoedbeheer is een veelomvattende bedrijfsactiviteit.

  De voornaamste activiteiten waar Pronk Beheer zich in heeft gespecialiseerd zijn:

 • Technisch beheer
 • Administratief,- en financieel beheer
 • Verhuur
 • Verkoop