PRIVACY VERKLARING

PDF

N. Pronk & Zn. Beheer B.V. respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om u van dienst te zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Met de grootst mo-gelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de wet worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van alle vennootschappen en deelne-mingen, die tot N. Pronk & Zn. Beheer B.V. (= Pronk Beheer) behoren en op de websites en de diensten die wij aanbieden.

VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is N. Pronk & Zn. Beheer B.V.,
gevestigd aan de Kloveniersburgwal 107, 1011 KB te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 33299148.
N. Pronk & Zn. Beheer B.V. heeft een aparte afdeling voor de Gegevensbescherming.

U kunt deze afdeling bereiken via onderstaande contactgegevens:
Afdeling Gegevensbescherming
T.a.v. de heer N. Pronk of mevrouw K. Elkabas
020-626 64 90
info@pronkbeheer.nl

DOEL VAN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfs-voering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-sys-temen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS
Indien u gebruik maakt van onze diensten en/of zich registreert, verwerken wij onder andere de navolgende persoonsgegevens (indien van toepassing):

Naam
Geslacht
Adresgegevens
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Documentnummer van uw paspoort of ID
Betaalgegevens
Inkomensgegevens
Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

HERKOMST VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoor-beeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de genoemde verwer-kingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of Verenigingen van Eigenaren. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingescha-kelde opdrachtnemers, waaronder onderhoudsbedrijven en incassobureaus/
deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE
Wij verstrekken geen (persoons) gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de genoemde doeleinden.

COOKIES
Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed. Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

UW RECHTEN
U hebt het recht om Pronk Beheer te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of om Pronk Beheer te verzoeken om de gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestem-ming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Let wel dat wanneer intrekking wordt aangevraagd tijdens een lopende procedure (bijvoorbeeld tijdens uit-voer van of bij een opdrachtverstrekking), dit gevolgen kan hebben voor het betreffende proces/de uitvoer ervan. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

VEILIGHEID
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwer-ken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, een beveiligde internetverbinding, back-ups, protocol voor afhandeling van datalekken en beveili-gingsincidenten en geheimhoudingsbedingen.

CONTACT
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of om gebruik te kunnen maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactgegevens.
Pronk Beheer neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

N. Pronk & Zn. Beheer B.V.
Kloveniersburgwal 107
1011 KB Amsterdam
KvK-nummer: 3329948
020-626 64 90