Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van N. Pronk & Zn. Beheer B.V. d.d. 1 januari 2015 Gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 18/2015

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten tussen N. Pronk & Zn. Beheer, hierna te noemen dienstverlener. Afwijkingen van deze voorwaarden maken slechts deel uit van de partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het zonder commentaar verstrekken van een opdracht waarop naar de voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Artikel 2: Offertes
Alle offertes van dienstverlener zijn vrijblijvend. Indien een offerte door de klant wordt aanvaard, heeft een dienstverlener het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Dienstverlener verplicht zich de diensten, zoals vastgelegd in de overeenkomst uit te voeren. Zij stelt hiervoor gekwalificeerd personeel ter beschikking en behoudt zich het recht voor deze te vervangen.
3.2 Indien dienstverlener verwacht dat in de overeenkomst vermelde honorarium en/of kosten zullen worden overschreden, zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. Facturering van de overschrijding aan de klant geschiedt uitsluitend na toestemming van de klant.

Artikel 4: Verplichtingen van partijen
4.1 Dienstverlener verplicht zich geen enkele informatie omtrent de klant naar buiten te brengen, voor zover al niet bekend, zonder de schriftelijke toestemming van de klant.
4.2 De klant verplicht zich tot het verstrekken van alle noodzakelijke informatie en faciliteiten welke naar inzicht van dienstverlener noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in de overeenkomst vastgestelde werkzaamheden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Dienstverlener kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of kosten ten laste van de klant, die voortkomen uit het verlenen van de diensten, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
Een zelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die dienstverlener bij de uitoefening
van haar werkzaamheden gebruikt.
5.2 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de klant derhalve dienstverlener schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3 Dienstverlener kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien zij haar verplichting niet kan nakomen ten gevolge van een gebeurtenis die buiten de controle ligt van de onderneming.
5.4 Indien enige aansprakelijkheid aan de zijde van dienstverlener zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van bestede uren, danwel afgesproken honorarium, aan het verlenen van de dienst zoals bedoeld in artikel 7.1 sub a.

Artikel 6: Beëindiging
6.1 Dienstverlener behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien naar haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient de klant het honorarium en daarmee verband houdende tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.
6.2 Indien de klant in welk stadium dan ook besluit tot het niet voortzetten van de opdracht, is zij verplicht tot het betalen van alle door dienstverlener gefactureerde honoraria ter zake bestede uren aan het verlenen van de diensten en daarmee verband houdende kosten, zoals in de overeenkomst is genoemd.

Artikel 7: Betaling
7.1 De tarieven voor het verlenen van de diensten zijn vastgelegd in de overeenkomst. Facturering door dienstverlener aan de klant zal plaatsvinden.
a. op basis van de effectieve tijd die aan het uitvoeren van de opdracht werkelijk is besteed en
b. kosten ter uitvoering van bovenstaande diensten gemaakt.
7.2 Alle tarieven en kosten zijn exclusief BTW.
7.3 Dienstverlener behoudt het recht om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen worden vooraf, schriftelijk aan de klant medegedeeld. 7.4 Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum.
7.5 Indien een factuur niet na de in lid 4 bedoelde termijn is voldaan,
zal de klant aan dienstverlener een rente verschuldigd zijn ter grootte van 11⁄2 % rente per vier weken, ingaande op de 22e dag na factuurdatum, zonder dat daartoe enige ingebakerde stelling zal zijn vereist. Gedeelten van een periode van vier weken worden als volle periode aangemerkt.
7.6 Alle kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buiten gerechtelijke incasso en/of executie maatregelen, voorkomende uit het door de klant niet nakomen van betalingsverplichtingen voortvloeiend uit artikel 7.4 en 7.5 van dit artikel zijn voor rekening van de klant.
7.7 Ter keuze van dienstverlener kan in gelijke omstandigheden zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zulks al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
7.8 Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is dienstverlener bevoegd de nakoming van de jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of
of deugdelijke zekerheid hiervoor is verschaft. Het zelfde geldt voor het moment van ingebreke/verzuim zijn indien dienstverlener heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van zijn klant te twijfelen.

Artikel 8: Eigendom (voorbehoud)
Originelen, kopieën en/of afdrukken van de met betrekking tot de opdracht door dienstverlener vervaardigde rapporten, tekeningen, verslagen e.d. die aan de klant zijn verstrekt worden diens eigendom zodra alle betalingen met betrekking tot de opdracht door dienstverlener zijn ontvangen. Tot aan dat moment van integrale betaling behoudt dienstverlener zich derhalve eigendom ervan voor. De auteursrechten en eventuele andere rechten op industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud en de vorm van deze rapporten, tekeningen, verslagen e.d. blijven in eigendom van dienstverlener. Bij overtreding van dit verbod is de opdrachtgever onmiddellijk een boete van
€ 50.000,– verschuldigd, onverminderd het recht van dienstverlener om daarenboven schadevergoeding te eisen.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
9.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in Haarlem, zij het dat dienstverlener de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de klant woont en/of is gevestigd.

Artikel 10: Volmacht
De opdrachtgever verleent dienstverlener tot het einde der overeenkomst volmacht voor het verrichten van de in de ogen van dienstverlener gerechtvaardigde maatregelen, die nodig zijn in
het kader van een adequate uitvoering van de overeenkomst. Alle door dienstverlener aangegane verplichtingen jegens derden, zullen uitsluitend worden aangegaan namens en voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is evenwel bevoegd uitdrukkelijk te bedingen dat voor inschakeling van bepaalde derden dan wel voor opdrachten boven bepaalde bedragen separaat een volmacht is vereist. Voor het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure is steeds een aparte schriftelijke opdracht c.q. volmacht nodig.

Artikel 11: Vrijwaring
De opdrachtgever is gehouden dienstverlener te vrijwaren voor
alle aanspraken die derden in verband met de verstrekte opdracht op dienstverlener pretenderen te hebben. Kosten verbonden aan het
verweer tegen dergerlijke vorderingen komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden op eerste verlangen van dienstverlener
terzake de kosten zekerheid te stellen.